Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อ ๑๗

          โดย ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย

          ประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อ ๑๗ กำหนดให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการขึ้นตรงต่อหัว หน้าส่วนราชการ มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเป็นอิสระ โดยมีข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่ม

          ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ส่วนราชการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นหน่วยงานภายในรับผิดชอบภารกิจด้านการคุ้มครองจริยธรรม โดยเปลี่ยนศูนย์ประสานราชการใสสะอาดของส่วนราชการ         ที่รับผิดชอบภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล เป็น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ และปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการ

 

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ กฎ ระเบียบ กรณีตัวอย่างและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วินัย  และจรรยาข้าราชการแก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย  และผู้สนใจทั่วไป

 

๒. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย และคุณธรรม ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมอนามัยและผู้สนใจทั่วไป

 

๓. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย

Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)