Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน
รายการบล็อกอัพเดทใหม่ >> ๑๐ คำถามกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๑๐ คำถามกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โพสโดย Administrator วันที่ 24-12-2555 เวลา 10:27 น. IP 10.2.2.44 (เข้าชม 10666 ครั้ง)

๑๐ คำถามกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

บุคลากรกรมอนามัย ส่วนใหญ่ได้ลงลายมือชื่อรับทราบ และยอมรับการถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  แล้วท่านล่ะ เป็นหนึ่งในผู้ที่ลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรมฯ แล้วด้วยใช่ไหม

ถ้าใช่ ท่านรู้จักประมวลจริยธรรม แค่ไหน ......... เรามาทำความเข้าใจ ๑๐ คำถามกับประมวลจริยธรรมฯ กันเถอะ

  1. ท่านทราบไหมว่าทำไม ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงต้องจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฉบับนี้ขึ้น ???

?   เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕ มาตรา ๒๗๙ กำหนดให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรม สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนขึ้น เพื่อใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในสังกัดส่วนราชการต่างๆ (ข้าราชการอื่นๆ เช่นข้าราชการครู ไม่อยู่ภายใต้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้)

          ๒. ประมวลจริยธรรมนี้ยึดหลักการทางจริยธรรมในเรื่องใด เพราะอะไร ???

?   ผู้ตรวจการแผ่นดินได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ เพื่อเป็นหลักการเบื้องต้นในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ดังนี้

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

๒) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

                ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

๓. ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด ???

     ?    เริ่มใช้บังคับมาตั้งแต่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

๔. บุคลากรกรมอนามัยประเภทใดบ้างที่ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ???

?    ผู้ที่ต้องถือปฏิบัติตามประมวลฯ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมอนามัยทุกคน

๕. ประมวลจริยธรรมนี้มีหลักปฏิบัติที่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำจะต้องถือปฏิบัติกี่ข้อ อะไรบ้าง ???

 ?   ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำต้องถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๑๐ ข้อหลัก และ ๔๑ ข้อย่อยดังนี้ (สามารถศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อย่อยได้จากประมวลจริยธรรมฯ หมวด ๒  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๓ – ข้อ ๑๒)

๑) ต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม (มี ๔ ข้อย่อย)

๒) ต้องมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ( มี ๖ ข้อย่อย)

๓) ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ ส่วนตน (มี ๔ ข้อย่อย)

๔) ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่ชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ( มี ๓ ข้อย่อย)

๕) ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา (มี ๗ ข้อย่อย)

๖) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (มี ๖ ข้อย่อย)

๗) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง (มี ๒ ข้อย่อย)

๘) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด (มี ๓ ข้อย่อย)

๙) ต้องยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (มี ๒ ข้อย่อย)

๑๐) ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม
(มี ๔ ข้อย่อย)

๖. การไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมมีความผิดและมีโทษ หรือไม่ อย่างไร ???

     ?   ประมวลจริยธรรม ข้อ ๑๘ กำหนดว่า การฝ่าฝืนจริยธรรมของประมวลจริยธรรมฯ เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี และ ข้อ ๑๙ กำหนดว่า เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร หมายความว่า

ข้าราชการ ฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องพิจารณาการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนนั้นเป็นกรณีๆ ไป ดังนี้

๑) หากพบว่าเป็นความผิดเล็กน้อย ยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาอาจว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร

๒) หากพบว่าเป็นความผิดวินัย  ต้องรับโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมี ๕ สถาน ดังนี้

     ๒.๑ ภาคทัณฑ์*

     ๒.๒ ตัดเงินเดือน*       

     ๒.๓ ลดเงินเดือน*

     ๒.๔ ปลดออก**

     ๒.๕ ไล่ออก**

* กรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ** กรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง  

พนักงานราชการ ฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องพิจารณาการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนนั้นเป็นกรณีๆ ไป ดังนี้

๑) หากพบว่าเป็นความผิดเล็กน้อย ยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาอาจว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร

๒) หากพบว่าเป็นความผิดวินัย  ต้องรับโทษทางวินัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมี ๔ สถาน ดังนี้

     ๒.๑ ภาคทัณฑ์*

     ๒.๒ ตัดเงินค่าตอบแทน*

     ๒.๓ ลดขั้นเงินค่าตอบแทน*

     ๒.๔ ไล่ออก**

* กรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ** กรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง

ลูกจ้างประจำ ฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องพิจารณาการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนนั้นเป็นกรณีๆ ไป

๑) หากพบว่าเป็นความผิดเล็กน้อย ยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาอาจว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร

๒) หากพบว่าเป็นความผิดวินัย  ต้องรับโทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมี ๕ สถาน ดังนี้

     ๒.๑ ภาคทัณฑ์*

     ๒.๒ ตัดค่าจ้าง*

     ๒.๓ ลดขั้นค่าจ้าง*

     ๒.๔ ปลดออก**

     ๒.๕ ไล่ออก**

* กรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ** กรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง

๗. เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือการกระทำผิด จะสอบถาม/ร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ใด ???

     ?   ประมวลจริยธรรม ข้อ ๒๑ กำหนดว่าเมื่อมีปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ข้าราชการอาจเสนอเรื่องที่เป็นปัญหาดังกล่าวให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ตนสังกัดนำเสนอเพื่อขอคำวินิจฉัยหรืออนุญาตแล้วแต่กรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได้...  หมายความว่า

          เมื่อเจ้าหน้าที่กรมอนามัย มีปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมนี้ สามารถสอบถาม/ร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมอนามัย (ผ่านทางกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) และข้อปัญหา/ข้อร้องเรียนนั้นจะนำไปเสนอขอคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย เพื่อดำเนินการต่อไป

๘. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัยคือใคร มีหน้าที่อะไร ???

    ?    ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมอนามัย คือ รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะ***ล โดยมีโครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม อยู่ภายใต้กองการเจ้าหน้าที่  และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                   (๑) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ

                   (๒) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้

                   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม

                   (๔) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

                   (๕) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

                   (๖) ดำเนินงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาดของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี                      

                  (๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

?    ปัจจุบันคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัยประกอบด้วย

     (๑) นางนันทา อ่วมกุล              ประธานกรรมการ

     (๒) นายสุวัช เซียศิริวัฒนา          กรรมการ

     (๓) นายจรัญ จักรวาลชัยศรี        กรรมการ

     (๔) นางสาวสุณี ผลดีเยี่ยม กรรมการ

     (๕) นายสมนึก ชาญด้วยกิจ         กรรมการ

     (๖) นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์       กรรมการ

โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่

(๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด

(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีคำวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ

(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน

(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.

(๙) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย

๙. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมอนามัยทั่วไปมีบทบาทหน้าที่ในการถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างไร ???

?    ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมอนามัย มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

 

  •         (๑)ศึกษา ทำความ เข้าใจ เนื้อหาสาระของประมวลจริยธรรม และทบทวนเนื้อหาสาระ อย่างสม่ำเสมอ
  •  
  •         (๒)ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๑๐ ข้อหลัก และ ๔๑ ข้อย่อย อย่างเชื่อมั่นศรัทธา
  •  
  •         (๓)ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน คู่สมรส ญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ทราบประมวลจริยธรรม  เพื่อไม่ทำการอันเป็นการส่งเสริม หรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม

        (๔) เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถาม/ปรึกษาผู้บังคับบัญชา กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม/กลุ่มกฎหมายและวินัย กองการเจ้าหน้าที่

(๕) แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

        (๖)ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

๑๐. ผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการใช้บังคับประมวลจริยธรรม อย่างไร ???

?    นอกจากการมีบทบาทในข้อ๙ แล้ว ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรมีบทบาทหน้าที่  ดังนี้

(๑) เป็นแบบอย่างที่ดีในการถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

(๒) สื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รับรู้ และเข้าใจประมวลจริยธรรม

(๓) เสริมสร้างบรรยากาศ และสอดส่องดูแล การใช้บังคับประมวลจริยธรรม

(๔) ตอบข้อสงสัย ให้คำปรึกษา และแนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการใช้บังคับประมวลจริยธรรม

(๕) ยกย่อง ชื่นชมผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

(๖) เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจดำเนินการทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน
ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร

 

 

ขอบคุณผู้สนใจบทความนี้ทุกท่าน .....คุณเป็นคนดี......ขอให้มีความสุข

 

 

 

 

 


 

                         

 
ความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก
โดย อุไรวรรณ โพสเมื่อ 21-01-2556 เวลา 13:27 น. IP 10.2.2.45
ขอบคุณสำหรับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องประมวลจริยธรรมฯ ทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ
 
กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

Our King

Create Blog

Ethicsmind Blog
คนดีศรีอนามัยดีเด่น
โดย Administrator
เรื่องราวความเป็นมากว่าจะมาเป็น เพลงชาติไทย ในปัจจุบัน
โดย Rattana
โครงการทำบุญขยะ..ลดโลกร้อน
โดย ranchana rungruang
ปณิธาน 10 ข้อ ของ พระพิพิธธรรมสุนทร ที่นำไปสู่ความสำเร็จ
โดย อุไรวรรณ
๑๐ คำถามกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โดย Administrator
« ดูทั้งหมด »
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 18
เมื่อวานนี้ 55
เดือนนี้ 1,120
เดือนที่แล้ว 1,419
ทั้งหมด 76,349
Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)