Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน

กรณีตัวอย่าง
การกระทำที่ผิดวินัย
กรณีตัวอย่างกระทำผิดวินัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6 .. 15-07-2016
กรณีตัวอย่างการกระทำผิด กรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันควร.. 15-07-2016
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย เรื่อง คนหลวงใช้เงินหลวง.. 15-07-2016
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย เรื่อง เมาแล้วขับ.. 15-07-2016
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย เรื่อง ไม่เต็มใจ.. 15-07-2016
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย เรื่อง ยักยอกยา.. 15-07-2016
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย เรื่อง ไล่ออกแล้วก็ยังไล่ซ้ำอีก.. 15-07-2016
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย เรื่อง สุราพาทุกข์.. 15-07-2016
การพิจารณาความผิดตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชี้มูล.. 15-07-2016
ตัวอย่าง กรณีกระทำการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพ.. 15-07-2016
ตัวอย่างการกระทำผิด กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม.. 15-07-2016
ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย กรณีการกระทำชำเราเด็กหญิงที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี.. 15-07-2016
ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย กรณีการจำกัดอำนาจขององค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตคอ.. 15-07-2016
ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย กรณีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ.. 15-07-2016
ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย กรณีการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบในการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์.. 15-07-2016
ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย กรณีการสั่งซื้อยา.. 15-07-2016
ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย กรณีการสั่งซื้อยาก่อนได้รับอนุมัติ.. 15-07-2016
ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย กรณีข้าราชการไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า 15 วัน.. 15-07-2016
ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย กรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ.. 15-07-2016
ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย กรณีชู้สาว.. 15-07-2016
หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้าย
ไปหน้า
Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)