Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน

การประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังและป้อ .. 24-04-2017
แบบฟอร์มการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แล .. 29-03-2017
พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัย ประจำปี 2559 .. 20-03-2017
แบบเสนอผลงานเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 (แบบท .. 06-03-2017
แบบเสนอผลงานเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 (แบบท .. 06-03-2017
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในส .. 08-02-2017
แบบลงลายมือชื่อการตอบแบบสำรวจในระบบออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสข .. 07-02-2017
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประ .. 31-01-2017
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2 .. 26-01-2017
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกา .. 26-01-2017
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม .. 26-01-2017
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กรมอนามัย (พ .. 28-11-2016
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กรมอนามัย .. 30-09-2016
คู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน กรมอนามัย .. 30-09-2016
แบบลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ .. 30-09-2016
พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณส่วนราชการที่จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 25 .. 27-09-2016
พิธีรับมอบโล่รางวัลหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร .. 27-09-2016
แบบติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม ปอ.5 .. 19-09-2016
แบบติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม ปอ.6 .. 15-09-2016
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง .. 14-09-2016
หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้าย
ไปหน้า
Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)