Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

อำนาจหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 1. ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ
 1. สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
 1. ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม
 1. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
   
 2. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ.
  มอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 1. ดำเนินงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาดของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
   
 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)