ไม่พบข้อมูล";} else if($NEWS[news_open] == "2"){ echo "
ข้อมูลถูกระงับ
";} else { ?>
พระบรมราโชวาทวันข้าราชการพลเรือน