Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กรมอนามัย (พัฒนาเครือข่ายครู ก.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กรมอนามัย (พัฒนาเครือข่ายครู ก.)
วันที่ 28-11-2559 เวลา 14:47 น. (เข้าชม 765 ครั้ง)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กรมอนามัย (พัฒนาเครือข่ายครู ก.)

ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559

ณ  เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

เอกสารการบรรยาย

1. เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) โดย นางสาวฐาน์วิลัญช์ คำนึงเนตร สำนักงาน ปปท. เขต 3

2. เอกสารบรรยาย เรื่อง การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต โดย ร.ต.อ.อาทิตย์  เนียมหอม สำนักงาน ปปท. เขต 3

3. เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงสาธารณสุข โดย นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

4. เอกสารบรรยาย เรื่อง พัฒนากระบวนงานสำหรับการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ กระบวนการติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต โดย นางสาวดวงพร  หวานแก้ว กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

5. เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนกรมอนามัย (มาตรา 100 และ 103) โดย นางสาวดวงพร  หวานแก้ว  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

 

เอกสารประกอบการประชุม

1.เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

2. แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย                                 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

4. แบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5. คู่มือคำอธิบายแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

6. แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน

7. แบบเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

8. ปฏิทินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13 และตัวชี้วัดที่ 14

9. แบบแสดงความประสงค์ร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

10. หนังสืออนุมัติหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการของหน่วยงาน

 

เอกสารอื่นๆ

1. กำหนดการ

2. หนังสือเชิญประชุมฯ

3. บัญชีแนบผู้เข้าร่วมประชุมฯ

4. แบบตอบรับสำหรับบุคคลในสังกัดกรมอนามัย

5. แบบตอบรับบุคคลภายนอก (คกก.EBIT)

 

เอกสารการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต

1.  คำประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย

2. ตัวอย่าง กำหนดการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย

3. ตัวอย่าง คำกล่าวรายงานการแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของกรมอนามัย

4. ตัวอย่าง คำกล่าวพิธีเปิดงานการแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของกรมอนามัย

 

สื่อประชาสัมพันธ์

1. แผ่นพับ ITA       หน้า 1    หน้า  2

2. แผ่นพับ หลักการทรงงาน ร.9    หน้า 1   หน้า  2

3. โปสเตอร์เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

4. โปสเตอร์ ITA

5. โรลอัพ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง  2 เงื่อนไข

6. โรลอัพ เรื่อง 9 หลักการทรงงานของ ร.9

7. โรลอัพ เรื่อง การป้องกันการทุจริต

8. โรลอัพ เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน

9. Backdrop ITA

 


Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)