Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> การประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 24-04-2560 เวลา 17:01 น. (เข้าชม 575 ครั้ง)

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน

เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

1. หนังสือเชิญประชุม

2. โครงการ

3. กำหนดการ

4. แบบตอบรับ

5. แผนที่ รร. (โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี)

6. เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 13

7. เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 14

8. บบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

9. แบบสำรวจการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2560 Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT

10. แบบฟอร์มการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

11. เอกสารบรรยาย เรื่อง "การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" โดย ทพ.ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์

12. เอกสารบรรยาย เรื่อง "การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของกรมอนามัย" โดย นางสาววิกรานต์ ยาสมาน และ นางสาวมณีรัตน์ โอวาทวงศ์

13. เอกสารบรรยาย เรื่อง "แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย โดย นางสาวดวงพร  หวานแก้ว

14. เอกสารบรรยาย เรื่อง "กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ระดับหน่วยงานสู่ระดับกรม" โดย อ.ปรีชา  นิศารัตน์


Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)