Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับพัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับพัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
วันที่ 07-11-2560 เวลา 15:35 น. (เข้าชม 74 ครั้ง)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับพัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)

ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 

ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

1. โครงการฯ

2. กำหนดการฯ

3. หนังสือเชิญประชุม

4. บัญชีแนบท้าย

5. เอกสารตัวชี้วัด

    5.1 ตัวชี้วัดที่ 2.2

          - เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2.2

          - แบบสำรวจการรับรู้ (IIT)

          - แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2

   5.2 ตัวชี้วัดที่ 2.3

         - เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2.3

         - บัญชีคะแนน

         - แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)    


Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)