Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับพัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับพัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
วันที่ 07-11-2560 เวลา 15:35 น. (เข้าชม 571 ครั้ง)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับพัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)

ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 

ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม

1. โครงการฯ

2. กำหนดการฯ

3. หนังสือเชิญประชุม

4. บัญชีแนบท้าย

5. เอกสารตัวชี้วัด

    5.1 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

          - เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2.2

          - แบบสำรวจการรับรู้ (IIT)

          - แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2

   5.2 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

         - เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2.3

         - บัญชีคะแนน

         - แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) พร้อมบัญชีคะแนนและคำอธิบายหลักฐานประกอบ

6. เอกสารการบรรยาย

     6.1 บรรยาย “การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

      วิทยากร : นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

6.2 อภิปราย “แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (PMS)”

      วิทยากร : เจ้าหน้าที่กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ  กองการเจ้าหน้าที่

       -  เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2.1

       - การกำหนดเลขรหัสสำหรับรายละเอียดการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

       - เอกสารหมายเลข 1-3

       - เอกสารหมายเลข 4

       - เอกสารหมายเลข 5

       - เอกสารหมายเลข 6

6.3 บรรยาย “พัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย”

       วิทยากร : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กองการเจ้าหน้าที่ 

6.4 อภิปราย “แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัยตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ”

       วิทยากร : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กองการเจ้าหน้าที่ 

6.5 บรรยาย “แนวทางการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”     

       - เอกสาร พรบ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       - เอกสารผลคะแนน ITA ระดับประเทศ

            วิทยากร : อ. อุทิศ บัวศรี   ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.     

7. การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต กรมอนามัย

             - คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิด/คำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต กรมอนามัย

             - PPT ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต กรมอนามัย

 

หมายเหตุ   สื่อป้องกันการทุจริต เนื่องจากไฟล์ค่อนข้างใหญ่ ไม่สามารถอัปโหลดในช่องทางนี้ได้

                 ขอความอนุเคราห์ดาวน์โหลดสื่อต่างๆ ได้ที่ลิ้งนี้ค่ะ https://goo.gl/EmfPsb

 

 


Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)