Lightbox Example
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 03-11-2563 เวลา 08:49 น. (เข้าชม 613 ครั้ง)

yes หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.07/ว7515 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

     เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2563

enlightened คู่มือ การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น และคนดีประเภทต่างๆ ประจำปี 2563 - 2564

mail แบบกรอกประวัติ/ผลงาน ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2563

mail แบบประเมิน ผู้เข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2563

mail แบบสรุปข้อมูลเสนอชื่อบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็น "คนดีศรีอนามัยดีเด่น" ประจำปี 2563


Copyright © 2012 ระเบียงคุณธรรม All rights reserved. Powered by CzGroup (SEO and Developement)