alert('ตอบแบบสำรวจเสร็จสิ้น');"; echo ""; } } ?>
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการให้บริการ/ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการให้บริการ/ปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอนามัย เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อมูล ที่เป็นจริง และเป็นประโยชน์จากท่าน   กรมอนามัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องš ที่ตรงกับความเป็นจริงและ/หรือความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
  เพศ š ชาย หญิง
  อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี
  การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
  อาชีพ พนักงานบริษัท รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัว อื่นๆ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ/ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
  ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานกรมอนามัย เช่น มาตรวจรักษา มาขอเอกสาร/แผ่นพับฯลฯ
  ผู้เข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงาน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เช่น เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (มายื่นซองประกวดราคา ฯลฯ) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ เป็นผู้ให้ข้อมูล/ให้บริการ และ เป็นผู้มาเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เป็นต้น
  ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มาติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอนามัยที่เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย/ติดต่อประสานงาน/รับบริการ ในฐานะบุคลากรภายใน เช่น ติดต่อเรื่องการเงิน การเจ้าหน้าที่ การศึกษาฝึกอบรม ฯลฯ
  อื่น ๆ ระบุ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดหน่วยงานกรมอนามัย
ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ช่องทางที่กรมอนามัยเป็นผู้ดำเนินการ
3.1. ให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
3.2. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
3.3. ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
3.4. ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
3.5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส
3.6. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
3.7. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีและปฏิบัติงานเต็มเวลา
3.8. มีการชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องเหมาะสมของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อช่องทางในการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตของกรมอนามัย
ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ช่องทางที่กรมอนามัยเป็นผู้ดำเนินการ
4.1.1. ทางไปรษณีย์/กล่องรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานกรมอนามัย
4.1.2. โทรศัพท์/โทรสารแจ้งหน่วยงานของกรมอนามัย
4.1.3. เว็บไซต์กรมอนามัย/เว็บไซต์ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย/เว็บไซต์หน่วยงานใน สังกัดของกรมอนามัย
4.1.4. มาร้องเรียนที่หน่วยงานของกรมอนามัย
ช่องทางที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
4.2.1. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4.2.2. สายด่วน ๑๑๑๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4.2.3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
4.2.4. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อติ-ชม อื่นๆ (ระบุ)
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสำรวจนี้
กรมอนามัย