คุณกำลังมองหาอะไร?

 

ข้อมูลติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน สายตรง E-Mail
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน นางสาววาสนา สงวนหมู่ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 4079 02 590 4079 wasana.s@anamai.mail.go.th
ITA, แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมฯ,  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ,แผนความเสี่ยงทุจริต, ตัวชี้วัด ITA, คำของบประมาณประจำปี นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4036 02 590 4036 pornpana.p@anamai.mail.go.th
ตัวชี้วัด ITA, องค์กรคุณธรรม, ประกาศเจตนารมณ์, รายงานการให้-รับของขวัญ No Gift Policy, พรบ.เรี่ยไร, คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม นางสาวณัชชา เสือแดง นักทรัพยากรบุคคล 4885 02 590 4885 nutcha.s@anamai.mail.go.th
หน่วยงานคุณธรรม, ชมรมจริยธรรม, แผนปฏิบัติการกลุ่ม, เรื่องร้องเรียน,เว็บไซต์ระเบียงคุณธรรม นายดำรงพล สิงสนิท นักทรัพยากรบุคคล 4886 02 590 4886 dumrongphon.s@anamai.mail.go.th
คณะกรรมการจริยธรรม, โครงการ, แผนงบประมาณกลุ่มงาน, คนดีศรีอนามัย,ข้าราชการพลเรือนดีเด่น นางสาววราภรณ์ อัศวศรีอนันต์ นักทรัพยากรบุคคล 4884 02 590 4884 waraporn.a@anamai.mail.go.th
งานสารบรรณ, เว็บไซต์ระเบียงคุณธรรม นางแวว นาสร้อย พนักงานธุรการ ส3 4883 02 590 4883 waew.n@anamai.mail.go.th