คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 42 รายการ
หนังสือ ที่ สธ 0902.07/2711 ลว 11 เม.ย. 67 เรื่อง ขอแจ้งรายงานการรับทรัพย์สินฯ (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กลุ่มตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กลุ่มพัฒนาระบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - สำนักงานเลขานุการกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองแผนงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - สำนักสุขภาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองกฎหมาย กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองอนามัยมารดาและทารก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองอนามัยวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - สำนักทันตสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - สำนักอนามัยเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
24. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - สำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองส่งเสริมความรอบรู้เพื่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
26. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - สำนักงานประสานโครงการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
27. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - กองนวัตบริการสุขภาวะ.pdf
ขนาดไฟล์ 14.95 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
28. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
30. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
31. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
32. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
33. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
34. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
35. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
36. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
37. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
38. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
39. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
40. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.07 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
41. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
42. แบบฟอร์มที่ 3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินฯ - ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย