คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 38 รายการ
หนังสือ สธ 0902.07/1200 ลว 9 ก.พ. 67 เรื่องขอแจ้งรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 2.58 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือ สธ 0902.07/5594 ลว 30 ส.ค. 66 เรื่องขอแจ้งผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กลุ่มตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักงานเลขานุการกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองแผนงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักทันตสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองกฎหมาย กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
24. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
26. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
27. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
28. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
29. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
30. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
31. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
32. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
33. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
34. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
35. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
36. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 37 รายการ
หนังสือ สธ 0902.07/1895 ลว 22 มี.ค. 66 เรื่องของแจ้งผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กลุ่มตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 7.08 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักงานเลขานุการกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองแผนงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 11.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักทันตสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักอนามัยเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองกฎหมาย กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 8.14 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.pdf
ขนาดไฟล์ 24.88 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย no gift policy ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศเชียงใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สธ 0902.07/ว715 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ขนาดไฟล์ 2.62 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย